Web de l'Associació de Veïns i Veïnes de Peramàs-Esmandies

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE PERAMÀS-ESMANDIES

Capítol I.

La denominació, el domicili, l'àmbit, i els objectius


Article 1

Amb la denominació "Associació de Veïns i Veïnes de Peramàs-Esmandies" es constitueix aquesta entitat, fundada el 31 de maig de 1979 i inscrita en el Registre d'Associacions amb data de 3 de juliol de 1979, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

El funcionament de l'entitat es fonamenta i regeix per principis democràtics.

Article 2

1. El domicili social de l’associació s’estableix a la Casa de Les Esmandies situada a la Ronda Leopold O'Donnell, núm. 94 de Mataró.

2. L'ambit territorial de referència de l'associació és, en primera instància, el barri de Peramàs-Esmandies de la ciutat de Mataró delimitat en el seu perímetre per les següents vies urbanes: Plaça Granollers, Ronda Prim, Carrer Miquel Biada, Camí del Mig, Plaça Alcalde Serra i Xifra, Avinguda Gatassa, Carrer Josep Montserrat Cuadrada i Avinguda Puig i Cadafalch. I en segona instància per extensió, atenent a la naturalesa de les seves finalitats i activitats, la ciutat de Mataró i la comarca del Maresme.

Article 3

Els objectius de l’associació són:

a) Coordinar, potenciar i defensar els interessos generals dels veïns, en qualitat d'usuaris i destinataris finals de l'activitat urbanística, cultural, esportiva, educativa, sanitària, d'habitatge, social, económica, de consum, de medi ambient, de circulació, de seguretat, etc.

b) Recollir les peticions dels associats o veïns i fer-les arribar a qui correspongui (administracions públiques, partits polítics, sindicats, sectors empresarials, educatius, etc.)

c) Informar i assessorar els veïns en totes les qüestions que afectin el seu interès general.

d) Vetllar perquè les administracions reconeguin els drets de les associaions de veïns, considerant els més importants:

- Rebre informació directa dels assumptes que són d'interès ciutadà.
- Alçar propostes d'actuació a les administracions públiques.
- Intervenir en els àmbits de l'Administració per defensar els interessos generals dels ciutadans.
- Rebre ajuts econòmics a càrrec dels pressupostos públics.
- Utilitzar, per a l'exercici de les seves funcions, els mitjans, els recursos i els serveis que les institucions públiques li atorguin o cedeixin.
- Exercitar el dret a la iniciativa popular.
- Ser consultada en el procediment d'elaboració de disposicions de caràcter general relatives a matèries que afectin directament els ciutadans.
- Col.laborar amb les altres associacions de veïns, amb les quals pot estar federada, i amb altres entitats que tinguin com a finalitat la millora de la qualitat de vida dels veïns.

e) Organitzar activitats socials, formatives i culturals destinades a incrementar el civisme, la cultura, i la qualitat de vida dels ciutadans.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 4

Per aconseguir les seves finalitats, l'associació podrà realitzar les següents activitats :

- Tallers veïnals
- Debats i conferències
- Festes del barri
- Fires veïnals
- Monogràfics músicals, literaris, etc.
- Concerts i espectacles
- Xerrades i tertúlies
- Presentació de llibres i d'audiovisuals
- Exposicions
- Participació en Consells Municipals
- Club de Ball
- Cursos de formació no reglada
- Gestionar Casals de Barri o d'altres equipaments municipals.

Article 5

L'associació té una vigència indefinida.

Capítol II.

Dels socis, drets i deures.


Article 6

Poden ser socis de l’associació totes les persones físiques que, residents o no dins l'àmbit
establert a l'Article 2.2, siguin majors d'edat amb capacitat d'obrar, i que així ho sol.licitin per
escrit o per via telemàtica, i s'identifiquin amb els objectius de l'associació. Les sol.licituds
seran admeses o refusades per la Junta Directiva.

En el cas que la Junta Directiva rebutgi alguna sol.licitud de soci, ho farà saber per escrit a
l'interessat/da que, en el termini d'un mes, podrà al.legar davant la Junta, per escrit, allò que
estimi convenient i, en cas que la Junta Directiva mantingui el seu criteri, el tema s'inclourà
en l'ordre del dia de la següent Assemblea General que decidirà amb caràcter irrevocable.

Article 7

Són drets dels socis :

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
2. Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva, en els termes que estableix l'Article 14 dels presents Estatuts.
3. Rebre informació sobre les activitats de l'associació, sigui per correu ordinari, correu electrònic o per mitjà de la pàgina web de l'Associació.
4. Exposar per escrit a la Junta Directiva totes les queixes, suggeriments i iniciatives que considerin que puguin contribuir a millorar l'associació i a fer més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
5. Sol·licitar i rebre informació sobre la marxa de l'associació i sobre l'administració i gestió de la Junta Directiva.
6. Demanar a la Junta Directiva resposta per escrit a totes les demandes que se li adrecin.
7. Formar part del les comissions de treball.
8. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries
9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva dIsposició.
10. Posseir un exemplar dels estatuts.

Article 8

Són deures dels socis :

1. Respectar i complir solidàriament els acords presos per majoria a l'Assemblea General.
2. Cooperar en el desenvolupament de les activitats de l'associació.
3. Contribuir al sosteniment de l'associació mitjançant el pagament de les quotes que l'Assemblea General determini.
4. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

Article 9

Són causes de suspensió de l'associació :

1. La manca de pagament de la quota d'associat establerta per l'Assemblea General comportarà l'exclusió temporal amb la incapacitació d'exercir els drets d'associats.
2. La baixa voluntària, que s'ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva.
3. L'expulsió amb la tramitació prèvia d'expedient sancionador, en el transcurs del qual serà preceptiu escoltar l'interessat. La Junta Directiva formularà la proposta a l'Assemblea General que en serà l'òrgan decisori.

Capítol III

dels òrgans de govern i administració


Article 10

Són òrgans de govern:

1. L'Assemblea General de socis.
2. La Junta Directiva.

L'ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

Article 11

1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació i tots els socis en formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Les seves decissions vinculen tots els socis, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

Article 12

1. L'Assemblea General es reunirà, com a mínim, en sessió ordinària una vegada a l'any, dins del primer semestre, i en aquesta reunió, la Junta Directiva haurà de rendir comptes i proposar un pressupost a aprovació dels socis.
2. L'Assemblea General es reunirà, en Sessió Extraordinària, sempre que sigui convocada pel President, a petició pròpia i/o de la Junta Directiva, i també quan així ho sol.liciti un 10% dels membres de l'associació, mitjançant escrit adreçat al President. En aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar des de la presentació de la sol.licitud.
3. En ambdós casos haurà de convocar els socis amb 15 dies d'antelació, mitjançant comunicació pública al taulell d'anuncis de l'associació o per via telemàtica anunciant-la al web de l'associació, i mitjançant convocatòria escrita enviada per correu electrònic i/o per correu convencional adreçada al domicili que consti en el llistat de socis, en què hi figuri l'ordre del dia, la data, l'hora i el lloc de la reunió.
4. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president/a de l'associació assistit pel secretari/a de la Junta Directiva o per qualsevol altre membre de la mateixa Junta.
5. L'Assemblea General requerirà per a reunir-se en primera convocatòria, l'assistència de dos terços (2/3) dels socis. En cas que no s'arribi a aquest quòrum, es reunirà mitja hora més tard, en segona convocatòria, i quedarà legalment constituïda qualsevol que sigui el nombre de socis presents.
6. El secretari/ària de l'Assemblea General redacta l'acta de la reunió, que han de signar ell/a mateix/a i el president/a, amb un extracte dels assumptes tractats, de les deliberacions, així com el text dels acords adoptats i el resultat numèric de les votacions que s'hagin realitzat i la llista de les persones assistents.
7. Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis i sòcies al domicili social de l'entitat.
8. El 10% dels socis poden sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar en l'ordre del dia de l'Assemblea general. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.
9. Els acords seran adoptats per majoria simple de vots dels assistents, excepte en el cas que determina l'Article 31è. dels presents Estatuts.
10. Tots els acords seran vinculants per a tots els socis, i la Junta Directiva serà la responsable de que es duguin a terme.

Article 13

1. Són atribucions de L'Assemblea General Ordinària:

a) Elegir la Mesa que presidirà la pròpia Assemblea i aprovar el Reglament del seu funcionament.
b) Elegir els membres per als càrrecs renovables de la Junta Directiva i/o per als que s'hagin produït baixes.
c) Aprovar l'estat de coptes de l'exercici econòmic anterior.
d) Aprovar el pressupost anyal i determinar la quantia de les quotes.
e) Vetllar per l'acompliment dels objectius de l'associació.
f) Controlar l'actuació dels membres de la Junta Directiva.
g) Decidir, si s'escau, l'admissió de socis que hagin estat rebutjats per la Junta Directiva i l'expulsió d'aquells que hagin estat objecte d'expedient sancionador, a proposta de la Junta Directiva.

2. Són atribucions de L'Assemblea General Extraordinària :

a) La modificació dels Estatuts vigents.
b) La federació o separació amb altres associacions.
c) L'elecció de Junta Directiva per dimissió col.lectiva.
d) La dissolució de l'associació, en els termes que estableix l'Article 31è. d'aquests Estatuts.

LA JUNTA DIRECTIVA

Article 14

1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l'Associació. Componen aquest òrgan el president/a, el vicepresident/a, el secretari/ària, el tresorer/a i els vocals que determini l'Assemblea. Els càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats amb més d'un any d'antiguitat, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària.
4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen els seus càrrecs de forma voluntària sense remuneració preceptiva. Es contempla peró la possibilitat de percebre retribucions compensatòries per cobrir despeses derivades de l'exercici de les seves funcions. També es podran percebre remuneracions sempre que s'estableixi una relació contractual, incloent-hi la de caràcter laboral, aprovada per majoria simple en Assemblea General. El nombre de membres de la Junta Directiva que percebin qualsevol mena de retribució de l'associació no podrà superar mai la meitat dels que integren aquest òrgan.
5. La Junta Directiva té totes les atribucions que condueixen a l'acompliment dels objectius de l'associació, ha de portar a la pràctica els acords de l'Assemblea General i els seus acords propis i ha de rendir comptes de la seva gestió davant de l'Assemblea General.

Article 15

Són funcions de la Junta Directiva:

1. Decidir l'admissió de socis.
2. Representar i dirigir l'associació i administrar-ne els seus fons socials.
3. Convocar les assemblees generals i organitzar i desenvolupar les activitats i acords que s'hi aprovin.
4. Designar comissions de treball per al desenvolupament de les activitats i coordinar la seva tasca.
5. Formalitzar el balanç econòmic, l'estat de comptes i la memòria anyal de les activitats, i presentar-los a l'Assemblea General perquè els aprovi. Confeccionar també el pressupost de l'exercici següent.
6. Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
7. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
8. Desenvolupar activitats i funcions no previstes per l'Assembla, sempre que estiguin d'acord amb els objectius de l'associació, tot rendint comptes del seu resultat a la propera Assemblea General.
9. Interpretar els Estatuts i vetllar pel seu compliment.
10. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
11. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i donar-ne compte en la propera reunió de l'Assemblea General.
12. Incoar expedients sancionadors al socis quan convingui.

Article 16

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre (4) anys, sense perjudici que puguin ser reelegits en el mateix càrrec com a màxim dues (2) vegades consecutives.
2. Només podran ser elegibles els associats i les associaciades amb una antiguitat mínima d'un (1) any que estiguin al corrent del pagament de la quota.
3. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) Renuncia notificada a la Junta Directiva
b) Mort o declaració d'absència
c) Incapacitat o inhabilitació
d) Cessament acordat per l’assemblea general
4. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, la propia Junta podrà nomenar, amb caràcter interí, un membre de l'associació per ocupar provisionalment el càrrec vacant.
5. Només en cas de dimissió col.lectiva de la Junta Directiva es procedirà a l'elecció d'una nova Junta completa, que es farà en Assemblea General Extraordinària convocada amb aquest objectiu.

Article 17

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el/la substitueixi, es reunirà mensualment amb caràcter ordinari.
2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a per iniciativa pròpia o bé si ho sol.licita un terç dels membres de la propia Junta, o un 10% dels associats.

Article 18

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat dels seus membres. L'assistència del president/a o del secretari/ària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
2. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents. En cas d'empat el vot del President serà decisori.

Article 19

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
3. Els membres de l'associació que vulguin formar una comissió o grup de treball, hauran d'assabentar-ne la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
4. La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats del quals li han de presentar, quan els sigui requerit, un informe detallat de les seves actuacions.

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari/ària i el president/a. Les actes s'han d'aprovar, si escau, en la reunió següent.

ELS CÀRRECS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Article 21

1. Són pròpies del/de la President/a les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l'associació i autoritzar les ordres de pagament.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.
2. El/la president/a es substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident/a, o el/la vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Article 22

El/La Vicepresident/a tindrà les mateixes atribucions que el President/a quan el/la substitueixi per malaltia, absència o vacant. També podrà realitzar qualsevol gestió que li sigui delegada pel President/a.

Article 23

El/La tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Portar un llibre de caixa. Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a, i ingressar el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

Article 24

El/La secretari/ària ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.

Article 25

Els/Les Vocals podran assumir tasques específiques d'una àrea, sector o comissió de les que es creïn per acord de l'Assemblea o de la Junta Directiva.

Capítol IV

Del règim econòmic


Article 26

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 27

Els recursos econòmics de l'associació, per al compliment dels seus objectius i per al desenvolupament de les seves activitats, es nodreixen de:
a) les quotes dels seus socis.
b) les subvencions d'organismes oficials, entitats o particulars.
c) les donacions, llegats o herències.
d) les rendes del patrimoni o bé d'altres ingressos que es puguin obtenir mitjançant activitats d'acord amb aquests Estatuts.

Article 28

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 29

1. En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i un altre membre de la Junta.
2. Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del president/a o bé la del tresorer/a.

Capítol V

Del règim disciplinari


Article 30

1. La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies.
2. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, a criteri de la propia Junta, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació.
3. El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i en proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva.
4. Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

Capítol VI

De la dissolució de l'Associació


Article 31

L'Associació de Veïns i Veïnes de Peramàs Esmandies es podrà dissoldre per acord de les tres quartes (3/4) parts dels socis presents, pres en Assemblea General Extraordinària convocada expressament per aquest fi.

Article 32

1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació o deute pendent.
2. Les funcions de liquidació i d'execució d'aquests acords són competència de l'última Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.
3. Els bens resultants hauran de ser lliurats directament a d'altres associacions sense afany de lucre.
4. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret
voluntàriament.

FAIG CONSTAR que aquests estatuts que presento són els aprovats per acord de l'Assemblea General Extraordinària de socis de data 15 de julio de 2011, celebrada a la casa de Les Esmandies, a Mataró.


Mataró, a 25 de gener de 2012.